dostawaDarmowa dostawa już od 300 zł +48 663 342 088

Regulamin strony PerColazione.pl

Kupujący ma prawo do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedającym przed zawarciem nowej umowy. Negocjacje te, w formie pisemnej, powinny być kierowane na adres Sprzedającego:
PerColazione.pl
ul. Boheńska 1a
32-005 Niepołomice
W przypadku gdy kupujący rezygnuje z zawarcia umowy w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa.


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Per Colazione, dostępnym pod adresem https://percolazione.pl, którego właścicielem jest L.M. Italy Lidia Gąsior 
32-005 Niepołomice, ul. Magnolii 16, woj. małopolskie
NIP: 6832133559 oraz pozostałego korzystania ze strony PerColazione.pl.

2. Regulamin ten został utworzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy:
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121);
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

3. Definicje przytaczanych w Regulaminie terminów:

Cena – ceny podane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają Kosztu dostawy Towaru.

Formularz zamówienia - formularz który Zamawiający wypełnia swoimi danymi teleadresowymi i innymi danymi niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Do Formularzu zamówienia można przejść poprzez Koszyk. Przesłanie Formularza z jednoczesnym przejściem do Płatności następuje po wybraniu przycisku "Kupuję i płacę" znajdującego się na końcu Formularza.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna która dokonuje czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawieranie Umowy) zwiazanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna która dokonuje czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawieranie Umowy) innych niż związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – Indywidualne konto tworzone poprzez Rejestracje. Za jego pomocą można dokonywać Zamówień (§6), a także tworzyć listy ulubionych produktów i wpisów dostępnych w części blogowej.
Z pomocą konta można także przeglądać zrealizowane wcześniej zamówienia.

Koszyk – lista produktów wybranych spośród produktów dostępnych w sklepie PerColazione.pl do zakupu przez Klienta lub Konsumenta.

Koszty dostawy – koszty wyrażone w polskich złotych (zawierające podatek VAT) związane z dostawą Zamówienia do Klienta / Konsumenta. Aktualny cennik i zasady dostaw znajdują się pod adresem percolazione.pl/czas-i-koszt-dostawy

PerColazione.pl – znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.percolazione.pl sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.

Płatność – czynność polegająca na zapłacie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz Kosztów dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Realizacja zamówienia - okres czasu konieczny na dostarczenie przez Sprzedawcę Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres dostawy lub odbioru.
Regulamin - aktualny regulamin sklepu PerColazone dostępny pod adresem https://percolazione.pl/regulamin

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, w celu utworzenia Konta Zamawiającego w sklepie PerColazione.pl, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.
Sklep - sklep internetowy PerColazione dostępny pod adresem https://percolazione.pl

Sprzedawca – L.M. Italy Lidia Gąsior, ul. Magnolii 16, 32-005 Niepołomice nip: 6832133559, dokonujący za pomocą sklepu PerColazione.pl sprzedaży detalicznej Towaru na odległość.

Strony – Zamawiający oraz Sprzedawca, będący stronami Umowy.

Towar – produkty ruchome z asortymentu Sprzedawcy, możliwe do zamówienia w PerColazione.pl.

Umowa - umowa sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem . Zawierana jest przez Strony na odległość i w języku polskim.

Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (również Konsument) a także osoba prawna mogąca dokonywać zakupów Towarów w PerColazione.pl, lub niebędąca osobą prawną jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i która może dokonywać zakupów Towarów w PerColazione.pl.

Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami z określeniem formy Płatności i wyrażające jednoznacznie: rodzaj i ilość Towarów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania/dostarczenia rzeczy, oraz dane Zamawiającego


§ 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedaż Towarów odbywa się poprzez system teleinformatyczny, zapewniający zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
Świadczone usługi obejmują rejestrację Konta oraz korzystanie z jego funkcjonalności (opisane w § 6 )

2. Każdy użytkownik sieci Internet może, bez konieczności posiadania Konta w PerColazione.pl (czy Rejestracji), zapoznać się z asortymentem Towarów Sklepu.

3. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej, są dostępne wyłącznie dla Zamawiających po zalogowaniu do Zarejestrowanego Konta.

4. Rejestracja i korzystanie z funkcjonalności Konta w PerColazione.pl, a także zapoznawanie się ze Stroną i Towarami są dostępne bez opłat dla wszystkich odwiedzających Stronę.

5. By móc prawidłowo korzystać z PerColazione.pl należy wykorzystać do tego komputer lub inne urządzenie zawierające oprogramowanie pozwalające na właściwe przeglądanie stron internetowych, posiadające dostęp do sieci Internet.

6. W ramach korzystania z uług PerColazione.pl niedozwolone jest dostarczanie ze strony Zamawiającego jakichkolwiek treści naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w tym informacji wbrew prawom własności intelektualnej, czy stwarzających ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności PerColazione.pl

7. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie adresu e-mail, oraz aktywnego numeru telefonu, którego operator korzysta z polskich zasobów numeracji.

8. Przed rozpoczęciem korzystania z usług PerColazione.pl, należy zapoznać się z Polityką prywatności (dostępną pod adresem https://percolazione.pl/polityka-prywatnosci) oraz treścią niniejszego Regulaminu (aktualny regulamin dostępny jest pod adresem https://percolazione.pl/regulamin)


§ 3. Towary

1. PerColazione.pl świadczy usługi i dostarcza Towary wolne od wad prawnych, fabrycznie nowe oraz wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Każdy Towar prezentowany jest wraz z dotyczącymi go informacjami: opisem, zdjęciami, ceną, informacją dotyczącą dostępności i możliwych form dostawy, oraz w niektórych przypadkach składem.

3. Jeśli Sprzedawca udziela na dany Towar gwarancji, informacja o jej treści i warunkach znajduje się w opisie Towaru

4. Zdjęcia Towarów służą ich prezentacji, w wyjątkowych przypadkach opakowania produktów mogą różnić się od aktualnej szaty graficznej. Zdjęcia i opisy Towarów mogą pochodzić od producentów, dystrybutorów lub od Sprzedawcy.

5. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe użyte na Stronie podlegają ochronie prawnej.

 

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę

2. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien wykonać (przynajmniej jednokrotnie) czynności: dodania Towaru do Koszyka w wybranej ilości; wyboru rodzaju dostawy, rodzaju płatności i miejsca wydania/dostarczenia Zamówienia ( za pomocą funkcjonalności Koszyka ); złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą użycia przycisku "Zamawiam i płacę"

3. Zawarcie umowy pomiedzy Stronami następuję w chwili złożenia Zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam i płacę".

4. Przyjmowane są wyłącznie Zamówienia powyżej 1,00 (słownie: jeden) złoty brutto.

5. Do zakupu Towarów będących napojami alkoholowymi uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe w chwili składania zamówienia oraz jego odbioru. W przypadku wątpliwości Sprzedawcy, dotyczących pełnoletności Zamawiającego , zarówno Sprzedawca jak i osoba podająca napoje alkoholowe są uprawnieni do zażądania okazania stosownego dokumentu, potwierdzającego wiek klienta.

6. Aby dokonać Zamówienia Zamawiający nie musi posiadać Konta użytkownika, a więc nie musi się Rejestrować. Wyjątek stanowią klienci chcący Zamówić napoje alkoholowe z dostawą. Zgodnie z obowiązującym prawem napoje alkoholowe mogą być dostarczone jedynie gdy Zamawiający reprezentuje przedsiębiorstwo prowadzące swoją działalność na podstawie zezwolenia. W celu weryfikacji działalności Zamawiający loguje się do Konta po dokonaniu Rejestracji jako firma.

7. Zamawiający może dokonać Zamówienia bez konieczności logowania się do Konta. W takim przypadku jednak zamówienie nie dołączy do Historii zamówień, a do zwrotu/ reklamacji niezbędny będzie dokument potwierdzający zakup. Niezalogowany Klient nie będzie mógł także przy takim zamówieniu skorzystać z korzyści wynikających z posiadania Konta użytkownika.

8. W celu realizacji kodu rabatowego, należy wpisać go w odpowiednim miejscu (podpisanym kod rabatowy) Formularza zamówienia przed złożeniem Zamówienia. Formularz wyświetla się po wybraniu przycisku Kup w Koszyku. Wartość Zamówienia automatycznie pomniejszy się o kwotę wynikającą z kodu rabatowego. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do poszczególnych kodów mogą istnieć różne warunki lub ograniczenia, które każdorazowo przekazywane są tą samą drogą i w tym samym momencie co kod i umożliwiają zapoznanie się z ich treścią przed złożeniem Zamówienia.

9. Złożenie Zamówienia poprzez wybranie przycisku "Zamawiam i płacę" pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zamawiający potwierdza wolę dokonania zakupu Towaru umieszczonego w koszyku i akceptuje te Towary zgodnie z ich opisem, ilością, Ceną oraz ograniczeniami związanymi m.in z ich dostawą/ odbiorem.

10. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Stronami w chwili dostarczenia do Zamawiającego wiadomości (e-mail) będącej potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W Jeśli Zamawiający jest Konsumentem, do Umowy między nim a Sprzedawcą zastosowanie ma ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

11. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez wysłanie na adres mailowy Zamawiającego wiadomości zawierającej informacje, przeznaczone dla Konsumenta, których wymagają obowiązujące przepisy prawa m.in. potwierdzenie Zamówienia, numer Zamówienia i szczegóły Zamówienia.

12. Treść zawartej Umowy zostaje utrwalona, zabezpieczona oraz udostępniona Zamawiającemu przez:
przesłanie Zamawiającemu wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy na odległość ( § 4 ust. 10 );
dołączenie dowodu zakupu w formie paragonu fiskalnego lub faktury do zamówionego Towaru;
dołączenie danych dotyczących Zamówienia do Konta Zamawiającego ( pod warunkiem, że Zamawiający był zalogowany do Konta podczas dokonywania Zamówienia)

13. Jeśli z jakiegoś powodu, np. z powodu braku zamówionej ilości towaru, nie możliwe jest zrealizowanie Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszego postępowania. Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w całości lub części w zależności od swojej decyzji. W przypadku gdy Zamawiający dokonał przedpłaty, Sprzedawca, zwróci całą uiszczoną kwotę, a w przypadku rezygnacji z części Towaru, kwotę którą Zamawiający zapłacił za wybrany do rezygnacji Towar.

14. Zarówno koszty dostawy jak i wszystkie Ceny Towarów i usług podane w Sklepie, są wyrażone w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług)

15. W chwili złożenie Zamówienia Cena zamówionych Towarów jest wiążąca dla obydwu Stron i nie może ulec zmianie.

16. Koszty dostawy nie są wliczone w Cenę Towaru. Aktualny cennik oraz wszystkie informacje dotyczące dostaw można znaleźć pod adresem percolazione.pl/dostawy . Podczas składania zamówienia Zamawiający może wybrać dostępne opcje dostawy, a jej koszt zostanie doliczony do wartości Zamówienia.

 

§ 5. Rejestracja

1. Rejestracja jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych.

2. Użytkownik Sklepu może Zarejestrować się podczas składania zamówienia lub klikając na dowolnej podstronie przycisk "Zarejestruj się".

3. Do Rejestracji niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, z pośród którego niektóre pola są obowiązkowe do wypełnienia (są one wyraźnie oznaczone) . Aby Konto mogło zostać utworzone na końcu formularza należy wybrać przycisk "Zarejestruj się".

4. Dane, które użytkownik wprowadza do formularza są niezbędne do kontaktu z Zamawiającym oraz założenia i prowadzenia Konta. Więcej na ten temat można przeczytać w Polityce Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem polityka prywatności.

5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany w formularzu Sprzedawca wyśle wiadomość potwierdzającą Rejestrację. Będzie to jednocześnie zakończenie procesu Rejestracji.

 

§ 6. Konto Użytkownika

1. Posiadanie Konta użytkownika wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych.

2. Konto użytkownika jest dla niego prowadzone na czas nieokreślony.

3. Konto umożliwia Zamawiającemu wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych łącznie z adresami dostawy, a także tworzenie listy zakupów, listy ulubionych Towarów oraz ulubionych artykułów z bloga (percolazione.pl/blog).

4. Login oraz hasło do Konta użytkownika mają charakter poufny.

5. Konto jest przypisane do konkretnej osoby której dane zostały wpisane do formularza podczas Rejestracji. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że te będą dokonywać określonych czynności, m.in. takich jak składanie Zamówienia, w imieniu Zamawiającego (np. domownik lub współpracownik)

6. Konto może w dowolnej chwili zostać usunięte przez Zamawiającego bez podania przyczyn. Aby usunąć Konto należy wysłać stosowne żądanie pocztą elektroniczną na adres Sklepu – sklep@percolazione.pl. Na panelu Konta użytkownika widnieje opcja „usuń konto” która, po wybraniu i zatwierdzeniu jej, automatycznie generuje żądanie usunięcia Konta i wysyła je na adres Sklepu. Przejęte zlecenie usunięcia Konta zostaje następnie potwierdzone stosowną wiadomością mailową wysłaną na adres e-mail Konta (ten sam który służył do logowania się do Konta)

7. Usunięcie Konta nie ma żadnego wpływu na wcześniej zawarte Umowy i ich warunki oraz na zasady zwrotów i reklamacji jednakowe dla wszystkich użytkowników. Wraz z Kontem przestaje istnieć związana z nim historia zamówień, która w przypadku reklamacji i zwrotów zastępuje paragon.

8. Sprzedawca rozpatruje żądanie usunięcia Konta w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania. Najpóźniej w 15 dniu od wysłania żądania Konto zostaje bezpowrotnie skasowane. Po usunięciu Konta, dane użytkownika, jego listy oraz historia zakupów zostają usunięte z serwera i nie ma już możliwości ich odtworzenia, nawet po ponownej Rejestracji. Usunięcie Konta nie jest jednoznaczne z wycofaniem subskrypcji newsletterów na które właściciel Konta jest zapisany.

9. Zanim Sprzedawca zamknie Konto (na wniosek jego użytkownika), w razie wątpliwości zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek.

10. Podobnie jak założenie i utrzymanie Konta, jego usunięcie jest całkowicie darmowe.


§ 7. Płatności

1. Zamawiający ma do wyboru możliwość dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia (przedpłata) albo podczas odbioru osobistego Towarów. Możliwość dokonania Płatności w momencie realizacji dostawy Zamówienia jest dostępna tylko dla Klientów stałych.

2. W przypadku przedpłaty Zamawiający, korzystając z płatności online PayU, dokonuje płatności przy pomocy przelewu internetowego, karty płatniczej, karty kredytowej lub płatności BLIK- wedle swojego wyboru.

3. Aby przejść do Płatności należy po wypełnieniu Formularza zamówienia wybrać przycisk "Zamawiam i płacę" co spowoduje wysłanie Zamówienia do Sprzedającego oraz przekierowanie do internetowego serwisu rozliczeniowego PayU umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.


4. Po dokonaniu Płatności przez Zamawiającego, na podany przez niego w Formularzu zamówienia adres e-mail, Sprzedawca wysyła potwierdzenie dokonania Płatności w formie wiadomości e-mail.


§ 8. Realizacja i dostawa Towarów.

1. Zamówienia za pośrednistwem PerColazione.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca realizuje Zamówienia 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:


1 stycznia – Nowy Rok,
6 stycznia – Święto Trzech Króli,
pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
drugi dzień Wielkiej Nocy,
1 maja – Święto Państwowe (dawniej Święto Pracy),
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
dzień Bożego Ciała,
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych,
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

2. Zamówienia złożone przez Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku, do godziny 11:00, Sprzedawca realizuje tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczania dodatkowych dni, w których Zamówienia nie będą realizowane . Wszystkie informacje na ten temat zostaną odpowiednio wcześniej udostępnione na Stronie.

4. Niektóre z Towarów są dostępne na PerColazione.pl na innych warunkach niż pozostałe np. wyłącznie z opcją odbioru osobistego i są one specjalnie oznaczone na Stronie. Wszystkie tego typu informacje znajdują się w karcie Towaru wyświetlającej się po kliknięciu na wybrany Towar.

5. Alkohol, na mocy dopuszczalnego prawa, możliwy jest wyłącznie do zarezerwowania poprzez złożenie Zamówienia z opcją odbioru osobistego lub na Zamówienie Zamawiającego reprezentującego przedsiębiorstwo prowadzące swoją działalność na podstawie zezwolenia.

6. Ze względu na ograniczenia ilościowe Towarów wyprzedażowych lub objętych promocją, realizacja ich Zamówień przebiega na podstawie kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy. W razie ewentualnego wyczerpania Towaru dotyczącego promocji lub wyprzedaży, Zamówienie może zostać wstrzymane, albo cofnięte w całości lub części (w zależności od decyzji klienta). Szczegóły postępowania są takie same jak w § 4 ust. 13.

7. Jeżeli jako adres dostawy Zamawiający wybiera adres zamieszkania innej osoby fizycznej, który nie jest jednocześnie adresem zamieszkania Zamawiającego, jest to równoznaczne z oświadczeniem, że Zamawiający posiada przyzwolenie dysponenta lokalu na dokonanie Zamówienia pod ten adres.

8. W chwili odbierania Zamówienia od dostawcy lub innego pracownika wydającego zamówiony Towar, Zamawiający ma obowiązek, w obecności tegoż pracownika, sprawdzić czy Zamówienie nie posiada żadnych uszkodzeń czy wad mogących powstać na skutek transportu, oraz czy dostarczony Towar jest zgodny z Zamówieniem. Jeśli nie ma tego typu nieprawidłowości, Zamawiający potwierdza przy pomocy swojego podpisu odebranie Zamówienia. Z chwilą gdy Towar zostaje odebrany bez zastrzeżeń, Sprzedawca przestaje ponosić odpowiedzialność za stan dostarczonego Towaru.

9. Wraz z Zamówieniem Sprzedawca dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. By mogła zostać wystawiona faktura VAT, Zamawiający musi podczas zamawania podać dane niezbędne do jej wystawienia.

10. Napoje alkoholowe, zgodnie z prawem, wydawane są wyłącznie trzeźwym osobom pełnoletnim. Sprzedawca w razie jakichkolwiek wątpliwości może zażądać weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem wyżej opisanego Towaru. W przypadku odbioru Zamówienia przez osobę niepełnoletnią lub nietrzeźwą, Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru.

11. Wybierając termin i przedział godzinowy dostawy, Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona zobowiązuje się do przebywania pod adresem dostawy w danym terminie. W przypadku nieobecności Zamawiającego w wybranym na Zamówieniu terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia ewentualnymi dodatkowymi kosztami dostawy, a także kosztami wszystkich zamówionych Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, w przypadku których ponowna sprzedaż będzie niemożliwa.

12. Wynikające z Umowy zobowiązania Zamawiającego uznaje się za wykonane z chwilą, gdy cała należność za Towar i dostawę zostaje uiszczona na rzecz Sprzedawcy, a Towar dostarczony zgodnie z Zamówieniem zostaje odebrany.

13. Wynikające z Umowy świadczenia Sprzedawcy uznaje się za spełnione z chwilą, gdy Towar zostaje wydany Zamawiającemu (lub osobie uprawnionej) zgodnie z Zamówieniem


§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Każdy Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość Umowy w ciągu 14 dni od odbioru Towaru przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną, bez podania konieczności podawania jakichkolwiek przyczyn.

2.Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu - Konsumentowi w przypadku:
⦁ świadczenia usług ze strony Sprzedawcy za zgodą Zamawiającego, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Umowy po spełnieniu tego świadczenia.
⦁ gdy przedmiotem świadczenia są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia / użycia
⦁ otwarcia zapieczetowanego opakowania, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest w opakowaniu, po otwarciu którego nie można go ponownie sprzedać ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
⦁ otwarcia opakowania, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest w opakowaniu otwarcie którego skraca znacząco termin przydatności produktu do użycia / spożycia
⦁ Towarów, które po dostarczeniu zostają, ze względu na swój charakter, połączone z innymi rzeczami w sposób nierozerwalny

3. Aby odstąpić od Umowy (§ 9 ust.1) Zamawiający powinien poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę na drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych na Stronie, w zakładce Kontakt, lub w potwierdzeniu złożenia Zamówienia dostarczonym mailowo do Zamawiającego.

4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy można skorzystać ze wzoru formularza udostępnionego w tym celu w zakładce Zwroty i reklamacje. Skorzystanie z formularza nie jest wymagane. Ma on na celu ułatwienie Zamawiającemu złożenia oświadczenia.

5. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, określony w § 9 ust.1, należy wysłać oświadczenie o chęci odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.

6. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy wszystkich dostarczonych Towarów w stanie nienaruszonym, na adres Sprzedawcy (PerColazione.pl, ul. Boheńska 1a, 32-005 Niepołomice) niezwłocznie. Termin uznaje się za zachowany, w przypadku gdy Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14dni.

7. W sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu niezwłocznie wszystkie otrzymane od niego Płatności (w tym Koszty dostawy). Płatności zostaną zwrócone w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.

8. Zwrot Płatności następuje tą samą drogą, którą zostały one dokonane.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do dnia otrzymania od Zamawiającego zwrotu Towarów, jeśli ten nie dotarł do Sprzedawcy w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy.

10. Zamawiający odpowiada za zmniejszenie przydatności Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób niebędący koniecznym do stwierdzenia ich cech, charakteru i funkcjonowania.

11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającym niebędącym Konsumentami.

 

§ 10. Reklamacje.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Towar wolny od wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje każdego rodzaju można zgłaszać w formie pisemnej na adres Sklepu (PerColaznione.pl, ul. Boheńska 1a, 32-005 Niepołomice) , w formie elektronicznej na adres mailowy sklep@percolazione.pl, lub za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce Kontakt.

3. W reklamacji należy ująć dane osoby ją składającej tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny (w przypadku reklamacji pisemnej) lub adres e-mail (w przypadku reklamacji droga elektroniczną lub przez formularz), opcjonalnie numer telefonu kontaktowego. W przypadku reklamacji Towaru, należy dołączyć dowód zakupu (kopia lub oryginał) np. w formie paragonu lub faktury.
W miarę możliwości reklamacja powinna zawierać także numer Zamówienia.

4. Sprzedawca zawiadamia osobę składającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia w tej samej drodze jaką została ona złożona.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni roboczych od jej otrzymania, chyba że krótszy czas rozpatrzenia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku z art. 5612 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którego przepisami o rękojmi za wady realizowane są reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Towarów, wadliwy Towar należy dostarczyć pod adres Sklepu (PerColaznione.pl, ul. Boheńska 1a, 32-005 Niepołomice). Koszt dostarczenia towaru pokrywa Sprzedawca.

7. W przypadku, gdy Zamawiający - Konsument zażąda, na podstawie przepisów o rękojmi za wady, wymiany Towaru na nowy, usunięcia wady lub złoży wniosek o obniżenie ceny (z zawarciem kwoty o którą cena ma zostać obniżona), brak ustosunkowania się Sprzedawcy do tych żądań w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku uznaje się za przystanie Sprzedawcy na zaproponowane warunki.

8. W przypadku Towarów objętych gwarancją, wszelkie informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego oraz sposobu korzystania z gwarancji są zawarte w dokumentach gwarancji dołączonych do objętego nią Towaru.

9. Skorzystanie z uprawnień gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi

10. W celu uzyskania pomocy przy przeprowadzeniu reklamacji Zamawiający - Konsument może zwrócić się bezpłatnie do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, którzy świadczą darmową pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.


§ 11. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych PerColazione.pl odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: L.M. ItaLy Lidia Gąsior, ul. Boheńska 1a, 32-005 Niepołomice, woj. małopolskie nip: 6832133559

2. Podawanie danych w ramach korzystania z naszej Strony jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawierania i wykonywania Umów w tym złożenia Zamówienia, oraz do utworzenia i prowadzenia Konta użytkownika.

3. Wszystkie informacje dotyczące danych osobowych gromadzonych i przechowywanych w ramach korzystania ze Strony Per Colazione znajdziesz pod adresem https://percolazione.pl/polityka-prywatnosci

4. Informacje dotyczące plików cookies znajdują się pod adresem https://percolazione.pl/polityka-cookies


§ 12. Postanowienia końcowe.

1. Aktualny Regulamin Sklepu dostępny jest zawsze pod adresem https://percolazione.pl/regulamin

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie celem dostosowania się do zmian w przepisach prawa, obowiązków nałożonych przez organy państwa, w celu poprawienia ochrony prywatności użytkowników, funkcjonalności Sklepu i jakości obsługi Zamawiających jak i zapobiegania nadużyciom, lub w przypadku zmiany danych sprzedawcy.

3. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Zamawiających drogą elektroniczną (e-mail) oraz opublikować informację na ten temat w widocznym miejscu na Stronie.

4. Regulamin w formie zmienionej obowiązuje wszystkich Zarejestrowanych Zamawiających którzy nie dokonają usunięcia Konta (w sposób opisany w § 6 ust. 6) w ciągu 14 dni od dostarczenia informacji o wprowadzonych zmianach.

5. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Spory rozpatruje właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 101 z późn. zm.).

 

 

Koszyk został zaktualizowany

Podaj kod pocztowy i sprawdź czy możemy dostarczyć Ci świeże produkty z DPD Food.

Proszę wprowadzić kod pocztowy w formacie 00000 lub 00-000.

Możemy dostarczyć Ci świeże włoskie produkty.

Możesz odebrać świeże włoskie produkty w naszym sklepie stacjonarnym w Krakowie, lub zamówić do domu produkty z innego działu.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij